Spring til indhold

Alle ordbøger

Moderne dansk 1950-
Moderne dansk 1950-
Nyere dansk 1700-1950
Nyere dansk 1700-1950
Ældre dansk 1100-1700
Ældre dansk 1100-1700
Klassiske sprog
Klassiske sprog
  1. Den Danske Ordbog/
  2. Hjælp/

Lydskrift

 

Opslagsordenes udtale vises i en forenklet form af den internationale lydskrift IPA.I tabellen over lydskrifttegnene herunder kan man både se de tegn der bruges i Den Danske Ordbog, og den præcise gengivelse af de danske lyde i IPA.

tegn i DDO eksempler lydskrift nøjagtig IPA
a malle [ˈmalə]
ã impromptu [ãpʁɒ͂ˈty] ã̝
æ kærlig [ˈkæɐ̯li] ε
æː male [ˈmæːlə] εː
ɑ mange, haj, tak [ˈmɑŋə] [ˈhɑjˀ] [ˈtɑg] ɑ̈
ɑː rane, arne [ˈʁɑːnə] [ˈɑːnə] ɑ̈ː
ɑ͂ assemblé [asɑ͂ˈble] ɑ̈͂
ɑ͂ː carte blanche [ˌkɑːd ˈblɑ͂ːɕ] ɑ̈͂ː
b bo, oppe, lap, lab [ˈboˀ] [ˈʌbə] [ˈlɑb] [ˈlɑb]
ç liechtensteiner [ˈliçdənˌsdɑjnʌ] ç
d danske, noter, gut [ˈdansgə] [ˈnoːdʌ] [ˈgud]
ð noder, gud [ˈnoːðʌ] [ˈguð] ð̠ˠ̞
e minde [ˈmenə]
mene [ˈmeːnə] e̝ː
ə danske [ˈdansgə] ə
f falde, kaffe [ˈfalə] [ˈkɑfə] f
g gå, danske, gik, gig [ˈgɔˀ] [ˈdansgə] [ˈgig] [ˈgig]
h høne [ˈhœːnə] h
i milde [ˈmilə] i
mile [ˈmiːlə]
j maj [ˈmɑjˀ] j/i̯
j jul, linje [ˈjuˀl] [ˈlinjə] j
k kulde, ekko [ˈkulə] [ˈεko] g̊ʰ
l lunde, malle, vel [ˈlɔnə] [ˈmalə] [ˈvεl] l
m malle, stemme, ham [ˈmalə] [ˈsdεmə] [ˈhɑm] m
n noder, ånder, han [ˈnoːðʌ] [ˈʌnʌ] [ˈhan] n
ŋ mange, synge [ˈmɑŋə] [ˈsøŋə] ŋ
o foto [ˈfoto]
stole [ˈsdoːlə] o̝ː
p pande, epos [ˈpanə] [ˈeːpʌs] b̥ʰ
ʁ rinde, rene [ˈʁεnə] [ˈʁεːnə] ʁ̞
ɹ ragtime [ˈɹagˌtɑjm] ɹ
ɐ̯ mor [ˈmoɐ̯] ɐ̯
s synge, dysse, kys [ˈsøŋə] [ˈdysə] [ˈkøs] s
ɕ sjælden [ˈɕεlən] ɕ
ʃ nachspiel [ˈnɑχˈʃbiːl] ʃ
t træffe, nota [ˈtʁafə] [ˈnoːta] d̥͡s
θ thriller [ˈθɹilʌ] θ
u kulde [ˈkulə] u
kule [ˈkuːlə]
v vende, Eva [ˈvεnə] [ˈeːva] v
w hav [ˈhɑw] w/u̯
χ nachspiel [ˈnɑχˈʃbiːl] χ
y dysse [ˈdysə] y
dyse [ˈdyːsə]
ε melde, rinde [ˈmεlə] [ˈʁεnə] e
εː mæle, rene [ˈmεːlə] [ˈʁεːnə]
a træffe [ˈtʁafə] a
ø dyppe [ˈdøbə] ø̞
øː døbe [ˈdøːbə] ø̞ː
œ kønne, dryppe [ˈkœnə] [ˈdʁœbə] œ̝
œː høne, frø [ˈhœːnə] [ˈfʁœˀ] œ̝ː
ɶ smør, grøn [ˈsmɶɐ̯] [ˈgʁɶnˀ] ɶ̝
ɶː smøre [ˈsmɶːʌ] ɶ̝ː
ɶ͂ eau de parfum [odəpɑˈfɶ͂] ɶ̝͂
ɔ lunde [ˈlɔnə] ɔ̟̝
ɔː låne [ˈlɔːnə] ɔ̟̝ː
ɒ vor [ˈvɒ] ɔ̞
ɒː kort [ˈkɒːd] ɔ̞ː
ɒ͂ impromptu [ãpʁɒ͂ˈty] ɔ̞͂
ʌ ånder, bolle [ˈʌnʌ] [ˈbʌlə] ʌ̟̞̹